Vagyon biztosítás

Igazán tág és termékválasztás szempontjából bonyolultnak tűnő terület a vagyonbiztosításoké. Sok időt és energiát emészt fel, igényeinknek legmegfelelőbben.

Cégünk kis- és középvállalatok, illetve nagyvállalatok vagyonbiztosításaival egyaránt foglalkozik. Meglévő vagyonbiztosításokat is minden kötelezettség nélkül díjmentesen átvizsgálunk, és igény esetén korszerűbbé, naprakésszé tesszük.

Mindenki igyekszik körültekintően vezetni vállalkozását. De senki sem feledkezhet meg róla, hogy azt veszélyek fenyegethetik, melyeket gyakran a legnagyobb óvatossággal sem tud kivédeni. Az ilyen helyzetekre pedig jobb előre felkészülni, mint a baj bekövetkezte után kétségbeesni. Vagyontárgyaink biztonságának megőrzésében, az üzletmenet folyamatosságának fenntartásában segítenek a cégeknek az egyes biztosítók által kínált különböző vállalkozói vagyonbiztosítások.

Biztosítási igénye esetén keresse Kucsera-Bodnár Erikát, a +36-30-815-7731-es telefonszámon, vagy a bodnar.erika@btc2007.hu email címen.

Hasznos információk a vagyonbiztosításokról

A vagyonbiztosítási szerződés tárgya valamely vagyontárgy, illetőleg várható vagyoni eredmény. A törvény a vagyonbiztosítási szerződést kötő személyek tekintetében a szerződőképességet tovább korlátozza, és ahhoz nemcsak jogképesség, valamint természetes személyek esetében - a kivételeket nem számítva - teljes cselekvőképesség meglétét kívánja, hanem szükséges ezen felül még a vagyontárgy megóvásában való érdekeltség, vagy olyan harmadik személy javára való szerződéskötés, akinél ez a megóvási érdek kimutatható. Az érdekeltségre utaló kitétel olyan kógens szabállyá teszi ezt a rendelkezést, amelytől érvényesen eltérni nem lehet.

Az érdekeltség nemcsak a tulajdonosnál, hanem a vagyontárgy őrzőjénél, szállítójánál, bérlőjénél, haszonbérlőjénél is megállapítható. A vagyonbiztosítás általában kombinált, többkockázatú formában gyakori, ahol a biztosító több veszélynemre vállalja a kockázatviselést, majd a biztosítási esemény bekövetkezésekor a szolgáltatás teljesítését.

a betöréses lopás (rablás) által okozott károk, viharkárok, földrengés, földcsuszamlás kockázata, árvízkár, jégverés, üvegtörés, gépjárművek töréskárai (casco), vasúti, közúti, vízi, légi fuvarozás során keletkező károk, áramszünet miatt keletkező károk, előre nem látható üzleti kockázatok (politikai események, árfolyamváltozás stb.), mezőgazdasági növénykárok (fagykár), tűzbiztosítás, amely rendszerint magában foglal villámcsapás által okozott vagy robbanás által előidézett károkat is.

A törvény, illetőleg a biztosítási szabályzatok kizáró rendelkezése hiányában nincs akadálya annak, hogy ugyanazon vagyontárgyra, ugyanazon veszélyhelyzetekre egyidejűleg több biztosítónál kössön a szerződő fél vagy a biztosított szerződést. Ez a megengedő rendelkezés csak akkor érvényesül, ha a többszörös biztosítások esetén a biztosítók tudnak egymásról, és az együttes biztosítás összértéke sem éri el, illetőleg nem haladja meg a biztosított vagyontárgy valóságos értékét. Kettős biztosításnak nevezzük azt, amikor két biztosítási szerződés áll fenn, a biztosítási érdek azonos; a biztosítási események köre is részben vagy egészben fedi egymást, és a biztosítási összeg együttes összege meghaladja a vagyontárgy valóságos értékét. Ez esetben a túlbiztosítási tilalom folytán a kettős biztosítás a később megkötött szerződés tekintetében eredményezi annak teljes, vagy a vagyontárgy tényleges értékét meghaladó része tekintetében a részleges semmisségét.

A vagyonbiztosítás célja az, hogy a biztosítási esemény bekövetkezésekor a biztosított, illetőleg a kedvezményezett a vagyontárgy tényleges forgalmi értékéhez hozzájusson. A vagyoni érték meghatározása a szerződő fél (vagy a biztosított) kizárólagos joga, azonban a biztosítónak megfelelően tájékoztatnia kell a jogkövetkezmények tekintetében járatlan felet arról, hogy a túlbiztosítás törvényben foglalt tilalma a biztosítási szerződés részleges semmisségét fogja eredményezni. Ez azt jelenti, hogy a biztosító a biztosítási esemény bekövetkezésekor a biztosított vagyontárgy akár szakértővel rekonstruált tényleges forgalmi értékét fogja megtéríteni, és figyelmen kívül maradnak a biztosítási összeg meghatározásánál azok az esetleges előszereteti értékek, amelyek miatt a szerződő fél, illetőleg a biztosított számára a biztosított vagyontárgy kiemelkedően nagy értéket képvisel.

Nem sérti a túlbiztosítási tilalmat a törvény megengedő rendelkezése folytán, ha a felek valamely vagyontárgy várható értéke erejéig kötik a biztosítási szerződést. Nem ütközik törvényi tilalomba, ha a szerződő felek úgy kötnek szerződést, hogy a biztosító nem a biztosítási esemény bekövetkezésekori értéket téríti, hanem az új állapotban való beszerzési értéket a biztosítási esemény időpontjában.

A szerződő felek a vagyonbiztosítási szerződést köthetik határozatlan időtartamra, illetőleg meghatározott időtartamra is. Amennyiben a szerződés időbeli hatályáról a szerződés maga nem rendelkezik, akkor ez a szerződés a vagyonbiztosítási általános szabályzat rendelkezése értelmében határozatlan időtartamra kötött szerződésnek minősül.

A határozatlan időtartamra kötött szerződéseket bármelyik fél indokolási kötelezettség nélkül felmondhatja. A határozott időre kötött biztosítási szerződés a megállapított határidő utolsó napjával megszűnik. Nincs akadálya azonban annak, hogy a felek a szerződésükben a határozott időre kötött biztosítási szerződés felmondási jogát is biztosítsák a maguk számára. A törvény a határozott idejű, de kiemelkedően hosszú időtartamú szerződések esetén lehetővé teszi, hogy a negyedik év elteltével a szerződést bármelyik fél indokolási kötelezettség nélkül felmondja.

A legtöbb biztosítótársaság rendelkezik olyan komplett vagyonbiztosítási csomaggal, mely kimondottan a kis- és közepes vállalkozások vagyonbiztosítási igényeit elégítik ki. Ezek a biztosítások jellemzően olyan rendszerűek, hogy a szolgáltatások rugalmasan igazíthatók az igényeknek megfelelően .A vállalkozás választhatja meg, hogy milyen kockázatokra kíván biztosítást kötni. A biztosítási csomag ennek megfelelően jól elkülöníthető modulokból épül fel, s ennek alapján történik a díj tarifálása. Az egyes díjtételek igazodnak a vállalkozások kockázatához, mind a tevékenységet, mind a területi elhelyezkedését figyelembe veszik a biztosítók. Az alapönrész bizonyos esetekben 0 forint is lehet. Az esetleges önrészvállalást a mértéknek megfelelően engedménnyel honorálhatják a biztosítók. A választott önrész eltérő lehet az egyes moduloknál. A biztosítás díja fizethető egy összegben, félévenként, negyedévenként, csekken vagy átutalással, vagy akár havonta inkasszóval. Éves vagy féléves díjfizetés esetén a biztosítási díj általában alacsonyabb.

A biztosítható vagyoncsoportok skálája igen széles, többek között az alábbi vagyoncsoportok biztosíthatók:

 • ingatlanok (épületek, építmények),
 • termelő- és kereskedelmi üzemi berendezések, gépek, felszerelések, járművek,
 • készletek (anyagok, áruk, félkész és késztermék),
 • javításra-feldolgozásra átvett vagyontárgyak,
 • bérmunkára, bizományban, zálogba átvett vagyontárgyak,
 • készpénz és értékpapírok,
 • értékkészletek,
 • szabadban tárolt vagyontárgyak,
 • kirakatszekrények,
 • egyéb vagyontárgyak (ezt a szerződésben külön részletezni kell).

Vállalkozói vagyonbiztosítási szerződés alapján biztosított, illetve szerződő lehet a kötvényben név szerint feltüntetett:

 • természetes vagy jogi személy,
 • a gazdálkodó szervezet, jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége,
 • egyéb, jogi személyiséggel nem rendelkező, de cégjegyzékbe vett gazdasági társaság, polgári jogi társaság,
 • egyéb jogközösség, illetve társadalmi szervezet.

Felelősségbiztosítások

A felelősségbiztosítási szerződés alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben megállapított mértékben mentesítse őt olyan kár megtérítése alól, melyért jogszabály szerint felelős. Egyes konstrukciókban akár visszamenőleges kockázatviselési kezdet is elérhető. Az általános felelősségbiztosítás a szerződésen kívüli, harmadik személynek okozott károk alól mentesít, míg a szolgáltatói felelősség már szakmai felelősségbiztosításnak felel meg, mert a szakma szabályainak megsértésével okozott károk alól ad(hat) mentesítést. A munkáltatói felelősségbiztosítás egyrészt a munkavállalók által okozott károkat, másrészt a munkavállalónak okozott károkat téríti meg.

A felelősségbiztosítások típusai:

 • tevékenységi felelősségbiztosítás
 • munkáltatói felelősségbiztosítás
 • szolgáltatói felelősségbiztosítás
 • termék felelősségbiztosítás
 • környezetszennyezési felelősségbiztosítás
 • szakmai felelősségbiztosítás

Biztosítási igénye esetén keresse Kucsera-Bodnár Erikát, a +36-30-815-7731-es telefonszámon, vagy a bodnar.erika@btc2007.hu email címen.

A szakmai felelősségbiztosításokról

A szakmai felelősségbiztosítás a biztosítottak által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos, harmadik félnek okozott pénzügyi veszteségekre, illetve a velük szemben érvényesített kárigények jogvédelmi költségeire nyújt fedezetet.

Szakmai felelősségbiztosítás típusai az alábbi tevékenységekre köthetők:

 • Állat-egészségügyi tevékenységre
 • Állatorvosi tevékenységre
 • Orvosi tevékenységre
 • Egészségügyi és szociális tevékenységre
 • Természetgyógyászati tevékenységre
 • Gyógyszerészeti és gyógyszertári tevékenységre
 • Könyvelői tevékenységre
 • Könyvvizsgálói és adótanácsadói tevékenységre
 • Igazságügyi szakértői tevékenységre
 • Építészeti tevékenységre
 • Tervezői tevékenységre
 • Műszaki igazságügyi szakértői tevékenységre
 • Mérnöki tevékenységre
 • Műszaki ellenőri, tanácsadói tevékenységre
 • Őrző-védő tevékenységre
 • Vagyonvédelmi tevékenységre
 • Magánnyomozói tevékenységre
 • Rendészeti szolgáltatásra
 • Biztonságtechnikai tevékenységre
 • Önálló bírósági végrehajtók tevékenységére
 • Társasházkezelők, közös képviselők tevékenységére
 • Hivatali tevékenységre
 • Közbeszerzési tanácsadói tevékenységre
 • Oktatási intézmény működésére
 • szakfordítói és tolmács tevékenységre
 • hitelközvetítésre, pénzügyi tanácsadói szolgáltatásra

Nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás - a CMR biztosításokról

A fuvarozó a nemzetközi árufuvarozás kapcsán a CMR egyezmény alapján felelősséggel tartozik, ameddig a felelősségére bízott árut vagy eszközöket leszállítja a címzett részére. A CMR az áru felvételének időpontjától a leszállítás idejéig nyújt védelmet, illetve köthető a cég teljes tevékenységére egész évre.

Mire terjed ki a CMR biztosítás?

A CMR egyezmény alapján a biztosítás kiterjed a rögzített kártérítési felelősségre, vagyis az áru részleges vagy teljes megsemmisülésére, elvesztésére vagy serülésére. A CMR egyezmény érvényes minden közúton szállított árura, amelynek kiszolgáltatási helye, illetve az áru átvételének helye két ország területén van és ezek közül az egyik a CMR egyezményhez csatlakozott.

A CMR biztosítás érvényes az időszakos várakozásra is, ha ennek ideje kevesebb, mint 96 óra, valamint a kényszerátrakás során keletkezett károkra is.

Általában csak külön záradék alapján terjed ki a CMR biztosítás:

 • elektronikai cikkekre
 • elő állat szállításra
 • hűtőrakomány, hűtött áru szállításra
 • FÁK és ENSZ közigazgatása alatt lévő országokba irányuló szállításra
 • alvállalkozók biztosítási fedezetbe vonására

Keresse munkatársainkat szállítmánybiztosítás, olcsó CMR-biztosítás ügyében!

A mezőgazdasági biztosításokról

A környezetre tett terheket, szennyezés következményeit sajnos nem tudjuk büntetlenül megúszni. A klímaváltozás következtében egyre kiszolgáltatottabbak vagyunk a természet erőinek. Ezt legjobban a gazdálkodók érzékelik, akiknek megélhetése függ az időjárás szeszélyeitől. A fagykár, a jégverés, az aszály, a felhőszakadás és a viharok sok család, vállalkozás több hónapi munkáját, törődését semmisítik meg. Hogy ez ne történhessen meg, különböző növénybiztosítást köthetnek. Segítünk kiválasztani a mezőgazdasági biztosításokkal foglalkozó biztosítótársaságok termékeiből az Önnek legmegfelelőbbet.

Ki lehet a biztosított?

Biztosítottak lehetnek, akik az adott földterületen tulajdonosi, bérlői és egyéb minőségben gazdálkodnak, vagy állattartói tevékenységet folytatnak. Továbbá azok, akiknek a biztosítás megkötéséhez jogi érdeke fűződik.

Biztosított vagyontárgyak

 • Növények (lábon álló növények)
 • Állatállomány
 • Mezőgazdasági épületek (pl. istálló), berendezések, raktáron lévő termények
 • Mezőgazdasági gépek

Szükséges információk a biztosítás megkötéséhez

 • Tulajdonosi vagy használati jogot igazoló okirat
 • A földterület nagysága
 • Növény- vagy állatfajok megnevezése
 • Állatlétszám
 • Hozam- és egységár adatok
 • Épületek, berendezések stb. értéke

A gépbiztosításokról

A gépbiztosítások teljes körű védelmet nyújtanak, beleértve az emberi, technikai veszélyforrásokat (kezelési hiba, gondatlanság, ügyetlenség, rosszindulatú rongálás), valamint a külső mechanikus hatások miatt bekövetkező károk térítésében is.

A gépbiztosítások tekintetében az alábbi ajánlatok közül választhat:

 • egyedi szerződés: a szerződéseket egyedi igényeknek megfelelően
 • standard szerződés: a biztosító biztosítástechnikai kapacitásának felső határáig terjedő szerződéseknél vehető igénybe, általános igényeknek megfelelően.

A gépbiztosítások tekintetében az alábbi ajánlatok közül választhat:

Biztosítható vagyontárgyak:

 • informatikai-
 • elektronikus adatfeldolgozó-
 • kommunikációs-
 • folyamatirányító-
 • elektronikus fényszedő- és nyomtató-berendezések.
 • orvostechnikai berendezések és készülékek
 • röntgenkészülékek
 • kép - és hangtechnikai készülékek
 • mérés- és szabályozástechnikai berendezések

Géptörés biztosítás

Biztosíthatók ipari, mezőgazdasági gépek, termelő berendezések, mozgatható, illetve önjáró gépek, berendezések, gépjármű felépítmények. A biztosítási védelem kiterjed kezelői hiba, rosszindulatú rongálás, külső mechanikus hatás, légköri elektromosság hatása következtében keletkező károkra is. Mozgatható, illetve önjáró gépek, berendezések esetén a biztosítás a mozgás közben fellépő károkat (pl.: ütközés, lezuhanás, stb.) is téríti.

Gép üzemszünet biztosítás

A nagy értékű gépsorok, technológia berendezések géptörés biztosítása mellé kiegészítő modulként köthető.

Gépszerelés biztosítás

A szerelés alatt lévő gépelemek, berendezések, amelyeket előre gyártott elemekből a későbbi üzemelés helyszínén szerelnek össze. Általában technológiai gépsorok, daruk, vasszerkezetek szerelési munkáira vonatkozik. A biztosítási védelem kiterjeszthető a szerelés utáni próbaüzem időtartamára is.

Lehetséges záradékok

 • kiömlő, kiáramló, elfolyt anyagok
 • különleges felépítményű gépjárművek
 • kölcsöngép többletköltsége
 • gépek, berendezések lopása
 • munkagépek szállítási kockázata
 • betöréses lopás